Cerrahi Hastalarında Covid-19 Korkusu ile Cerrahi Korku Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


ÇOLAK S., VURAL F., BİLİK Ö.

4. ULUSLARARASI 12. ULUSAL TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 13 January 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Cerrahi Hastalarında Covid-19 Korkusu ile Cerrahi Korku Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

*Sevgi Çolak, **Fatma Vural, **Özlem Bilik

 

*Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

**Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı

Giriş: Pandemi sürecinde ameliyat olacak hastaların cerrahi korkusuna Covid-19 korkusu da eklendiğinden, bu korkuların bilinmesi ameliyat sonrası hemşirelik bakımının planlanması, uygulanması ve iyileşmenin hızlandırılması açısından önemlidir.

 Amaç: Araştırmanın amacı, cerrahi hastalarında Covid-19 korkusu ile cerrahi korku arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem: Prospektif, kesitsel, tanımlayıcı ve korelasyonel araştırmaya T.C. Aydın Devlet Hastanesi’nde elektif cerrahi planlanan toplam 100 kişi katıldı. Araştırmanın etik kurul izni ve gönüllü hastaların onamları alındı. Veriler araştırmacı tarafından yüz yüze görüşme yöntemiyle ‟Hasta Tanıtım Formu’’, “Koranavirüs (Covid-19) Korkusu Ölçeği”, ‟Cerrahi Korku Ölçeği’’ ile toplandı. Verilerin analizinde; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, medyan, t testi, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve Pearson Korelasyon Analizi kullanıldı.

Bulgular: Cerrahi hastalarının koronavirüs (14.89±5.91) ve cerrahi korkusu (33.26±18.85) orta düzeyde olup aralarında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulundu (p= 0.00, r= 0.42). Hastaların cerrahinin kısa vadeli sonuçlarından en çok ağrıdan, uzun vadeli sonuçlarından ise en çok iyileşme sürecinin uzun olmasından korktukları belirlendi. Yakın çevresinde Covid-19 tanısı olan hastaların olmayanlara göre cerrahi korku düzeyi istatistiksel olarak yüksekti (t=12.18, p>0.05).

Sonuç: Hastaların koronavirüs ve cerrahi korkuları orta düzeydedir. Koronavirüs korkusu arttığında ve yakınlarında koronavirüs olanlarda cerrahi korku artmıştır.

Öneriler: Pandemide hastaların koronavirüs ve cerrahi korkuları ameliyat öncesinde değerlendirilerek girişimler uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: Cerrahi hastası, koronavirüs korkusu, cerrahi korku.