Çeşitli Göz Hastalıklarında AB0 ve Rh Kan Gruplarının Dağılımının Değerlendirilmesi


Ural Fatihoğlu Ö., Gülmez M.

MN Oftalmoloji, vol.30, no.1, pp.6-10, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 30 Issue: 1
  • Publication Date: 2023
  • Journal Name: MN Oftalmoloji
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.6-10
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: ABO ve Rh kan gruplarının çeşitli sistemik hastalıklarla ilişkisi saptanmıştır. Ancak literatürde kan grupları ile göz hastalıkları arasındaki olası ilişkiyi araştıran çalışmalar oldukça azdır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2016-Ocak 2021 tarihleri arasında göz polikliniğinde muayene edilen ve glokom, katarakt, şaşılık, vitreus hemorajisi, diskromatopsi, keratokonus tanısı alan hastalar ve herhangi bir göz hastalığı saptanmayan kontrol grubu hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların kan grubu sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi. Kategorik değişkenleri değerlendirmek için ki-kare testi kullanıldı. Veriler sayı ve yüzde (%) olarak sunuldu ve p˂0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Çalışmamızda toplam 1.453 hasta değerlendirilmiş olup, kontrol grubu ile değerlendirilen hastalıklar karşılaştırıldığında AB0 kan grubu ve Rh antijeni varlığı açısından istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı. Vitreus kanaması olan hastalarda 0 kan grubuna sahip hasta yüzdesi, glokomu olan hastalarda B kan grubuna sahip hasta yüzdesi diğer hastalıklara göre istatistiksel olarak anlamlı olmasa da daha yüksekti.

Sonuç: Kontrol grubu ve değerlendirilen göz hastalıkları karşılaştırıldığında, herhangi bir kan grubunda istatistiksel olarak anlamlı fark gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: AB0 kan grupları, Göz hastalığı, Rh faktörleri

Abstract

Objective: Association of AB0 and Rh blood groups with the miscellaneous systemic disease has been documented before. However, the studies in the literature that have investigated the possible relationship between blood groups and eye diseases are very few.

Material and Method: Patients who were diagnosed with glaucoma, cataract, strabismus, vitreous hemorrhage, dyschromatopsia, keratoconus, and the control group without any eye diseases were included in the study. The results of patients’ blood groups were evaluated retrospectively. The Chi-square test was used to analyze categorical variables. Data were presented as numbers and percent (%) and p<0.05 were considered statistically significant.

Results: In our study, 1453 patients were evaluated. No statistically significant relationship was found between the control group and the diseases evaluated in terms of the AB0 blood group and Rh antigen. The percentage of patients with the 0 blood group was higher in patients with vitreous hemorrhage compared to other diseases. Also, the percentage of patients with the B blood group was higher in patients with glaucoma compared to other diseases. But statistical significance can’t be detected in these patient populations. Conclusion: We observed no significant excess of any particular blood group among cases compared with the control group. Keywords: AB0 blood groups, Eye disease, Rh factor