DOKUZ EYLUL UNIVERSITY HOSPITAL COVID-19 FOLLOW-UP CENTER: PERFORMANCE AND PRELIMINARY FINDINGS


ÜNAL B., EMECEN A. N., KESKİN S., TURUNÇ Ö., BAŞOĞLU E., ŞİYVE N., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.35, no.3, pp.333-342, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

COVID-19 is a new disease and its short- and long-term multidimensional effects need to be defined.Dokuz Eylül University (DEU) Hospital Covid-19 Follow-up Centre was established in January 2021.The aim of this article is to introduce the methods used in the operation of the DEU-COVID-19 Follow-up Center and present the basic characteristics of the patients interviewed. Materials and Methods: In total 9896 people who diagnosed with COVID-19 by PCR in DEU Hospital were included in the follow-up (as of 25 June 2021).Patients were called on the 1st, and 6th months of diagnosis by phone. Data on sociodemographics,health status,chronic disease histo,existing symptoms, at the diagnosis and in the last 7 days, quality of life and health service use were collected. Descriptive statistics were presented. Results: DEU Covid-19 Follow-up Center started to work in January 2021.Until July 15th 2021,a total of 13375 interviews,4210 of which were in the first month 4403 in the third month and 4763 in the sixth month were completed.The response rate was approximately 85%. The average age of participants is 51,4% of them are women, 10,3% are health workers, 39,9% of patients have a history of at least one chronic disease. 88,4% of patients had a symptom at diagnosis and 14,6% of the patients were hospitalized for treatment due to COVID-19. Conclusion: The infrastructure of DEU-COVID-19 Follow-up Center been established.The patient records created can be used in planning multidisciplinary studies for the diagnosis,treatment and prevention of the disease.In order to sustain the work of the center, an institutional,strong IT infrastructure and permanent personnel support is crucial.
Amaç: COVID-19 yeni bir hastalıktır ve kısa ve uzun dönem etkilerinin tanımlanması gerekmektedir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Hastanesi’nde COVID-19 tanısı alan kişilerin sağlık durumu açısından izlenmesi, verilerinin kaydı, raporlanması ve yorumlanmasını sağlamak amacıyla COVID-19 İzlem Merkezi kurulmuştur. Bu yazının amacı, DEÜ COVID-19 İzlem Merkezi’nin işleyişini ve kullanılan yöntemleri tanıtıp görüşülen kişilerin temel özelliklerini sunmaktır. Gereç ve Yöntem: DEÜTF’de PCR ile COVID-19 tanısı alan 9896 kişi izleme alınmıştır (15 Temmuz 2021 itibariyle). İzlem kapsamında hastalar 1’inci, 3’üncü ve 6’ıncı aylarda telefonla aranarak sosyo demografik özellikler, sağlık durumu, kronik hastalık öyküsü, başlangıçtaki ve son 7 gün içindeki semptomlar, yaşam kalitesi, COVID-19 sonrası sağlık hizmet kullanımı ve nedenleri hakkında veri toplanmıştır. Veriler R programı ile analiz edilmiş ve tanımlayıcı bulgular sunulmuştur. Bulgular: DEÜ COVID-19 İzlem Merkezi, çalışmalarına Ocak 2021’de başlamıştır. Merkezde 15 Temmuz 2021 tarihine kadar 4210’u birinci ay, 4403’ü üçüncü ay ve 4763’ü altıncı ay izlemi olmak üzere toplam 13375 görüşme tamamlanmıştır. İzlem merkezinin ulaşma oranı yaklaşık olarak %85’tir. Görüşme yapılan kişilerin %51,4’ü kadındır, yaş ortalaması ise 44’tür. Görüşülen kişilerin %10,3’ü sağlık çalışanıdır. Hastaların %39,9’unun en az bir kronik hastalık öyküsü vardır. Hastaların %88,4’nün başvuru sırasında bir semptomu vardır ve %14,6 sı COVID-19 nedeniyle hastaneye yatarak tedavi almıştır. Sonuç: DEÜ-COVID-19 İzlem Merkezi’nde, COVID-19 hastalarının izlemi için gerekli veri kayıt altyapısı oluşturulmuştur. Oluşturulan hasta kayıtları, hastalığın tanı, tedavi ve önlenmesine yönelik multidisipliner araştırmaların planlanmasında kullanılabilir. Merkezde oluşturulmuş olan izlem sisteminin sürdürülebilmesi açısından kurumsal, güçlü bir bilgi-işlem altyapısının kurulması ve kalıcı personel desteğinin sağlanması gereklidir.