Azerbaycan Tıp Üniversitesi’nde Şubat 2022’de düzenlenen eğitici eğitimleri: İlk Sonuçlar


Beylerzade A., Şıxeliyeva A., Hüseynova B., Cafarova İ., Kerimova N., Memmedova N., ...More

XII. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Samsun, Turkey, 19 - 22 May 2022

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş

AzerbaycanTıpÜniversitesi’nde(ATÜ)eğiticigelişimprogramınınilki2021AralıkayındayenikurulanTıpveSağlıkBilimleriEğitimiAnabilimDalı’naadayonöğretimüyesikatılımcıilebaşlatılmıştır.Program,2022şubatayındabuilkgruptandördünününyardımcıeğiticiolarakeklendiği3farklıgrupta,33katılımcıylasürdürülmüştür.‘Eğitimprogramıgeliştirme’temasıüzerinden,öğrenmeveöğretme,büyükveküçükgruplardaeğitimyöntemleri,ölçmedeğerlendirmeveöğretimtasarımıkonularındatemelbecerilerikapsayanaltmışsaatlikinteraktifprogramda,mikro-öğretimyöntemiyleöğrenmesürecizenginleştirilmiştir.Katılımcılarınherbirihazırladıklarıdersplanlarıdoğrultusundauygunöğrenmeortamınıhazırlayarakbiroturumyönetmiştir.Buoturumlarvideokaydınaalınmışveertesigünkayıtlarizlenerekbirbilgilendirmetoplantısıyapılmıştır.

Amaç

Şubat2022’deATÜ’dedüzenleneneğiticieğitimlerinitanıtmakveilksonuçlarıizleyenlerlepaylaşmaktır.

Yöntem

Programdeğerlendirmekapsamındakibuçalışmadaeğiticieğitimprogramlarınakatılmışveprogramıtamamlamış33kişiyeilişkingörüşlerveritoplamaaracıolarakkursunbaşındavesonunda‘KursöncesiveSonrasıDeğerlendirmeAnketi’,kursunbitimindeise‘KurssonuMemnuniyetAnketi’ileeldeedilmiştir.VerilerSPSS22yazılımıkullanılarakanalizedilmiştir.SüreklideğişkenlerinnormaldağılımauygunluğuKolmogorov-Simirnovtestiile,çalışmadayeralankategorikdeğişkenlerfrekansveyüzdeilesüreklideğişkenlerdennormaldağılımauyanlarortalamavestandartsapma,uymayanlarortancaveminimummaksimumdeğerleriylesunulmuştur.KategorikdeğişkenlerinanalizindenonparametrikKi-kareanlamlılıktestikullanılmıştır.Öntest-sontestkarşılaştırmalarındabilmiyorum-azileiyi-çokiyideğerleribirleştirilerekçiftgöztablolarhalinegetirilmiş,p=0,05anlamlılıkdüzeyinebakılmıştır.

Bulgular

Katılımcılarprogramsonundaeğitiminiçeriği,yöntemleri,eğiticivekatılımcıniteliğiaçısındanprogramıyeterlibulmuşlardır.Katılımcılarınhepsieğitimprogramınınkurumkültürüneolumlukatkısıolduğunu,onlarayeniyeterliliklerkazandırdığını,sorunlarınfarkınavarmalarıveeksiknoktalarıdüzeltmeyekatkısıolduğunu,motivasyonlarınınarttığınıbelirtmişlerdir.Onlarımotiveedenenetkilişeyinsamimieğitimortamıolduğunu,videokayıtlayapılanmikroöğretimdeneyimlerininkendilerinianalizetmedekatkısağladıklarınıifadeetmişlerdir.Büyükçoğunlukprogramımeslektaşlarınatavsiyeedecekleriniveeğiticigelişimprogramlarındaeğiticiolarakkatkısağlamakistediklerinibildirmiştir.Katılımcılarıneğiticilikbecerilerininederecebildiklerineveyaptıklarınadairprogramöncesivesonrasıgörüşleriarasındatümbaşlıklarda,eğiticilikbecerilerineilişkingereksinimlerineilişkinprogramöncesivesonrasıgörüşleriarasındadaneredeysetümbaşlıklardaanlamlıfarklılıklıksaptanmıştır.Katılımcılarıneğitimprogramınaverdiklerigenelpuanortalaması10üzerinden9,76olmuştur(min-max:8-10).

Sonuç

Tüm bulgular birlikte değerlendirildiğinde eğitici eğitiminin katılımcılar açısından yararlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.