The Effect of Breastfeeding Counselling Course on Students' Belief in Breastfeeding Myths: A Case-Control Study


Creative Commons License

Yağcan H., Uyar Hazar H., Özsoy S.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.8, no.96, pp.974-983, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

ÖZET Amaç: Bu çalışmada, öğrencilerin emzirme ile ilgili yanlış inanışlarına, Emzirme Danışmanlığı Dersinin etkisini belirlemek amaçlandı. Yöntem: Yarı deneysel çalışmanın evrenini, emzirme danışmanlığı dersini alan (EDD alan=244) ve almayan (EDD almayan=151) toplam 395 ebelik ve hemşirelik öğrencisi oluşturdu. Veriler, emzirme ile ilgili yanlış inanışların sorgulandığı bir soru formu ile toplandı. Emzirme İstatistiksel analiz, tanımlayıcı istatistikler kullanılarak ve iki ortalama değer arasındaki farkın anlamlılığı testi kullanılarak yapıldı. Bulgular: Hem EDD alan hem de almayan öğrenciler en çok “Süt üretiminin yetersiz olmasının nedenleri yorgunluk (%73.5) ve yetersiz sıvı ve besin alımıdır (%94)” mitini “katılıyorum” diyerek onayladı. Yanlış inanışlara “katılmıyorum” diyen EDD alan gruptaki öğrencilerin puan ortalamaları 37,24±8,87, EDD almayan öğrencilerin ise 21,92±7,76'di. İki grup arasındaki farklar (p<0.000) açısından anlamlıydı. Sonuç: Öğrenciler arasında emzirme ile ilgili yanlış inanışlar yaygındı ve emzirme danışmanlığı dersi, emzirmeye ilişkin yanlış inançların azaltılmasında etkili oldu. Toplumda en iyi emzirme uygulamalarını teşvik etmek, tabuları ve yanlışları düzeltebilmek için öncelikle sağlık çalışanlarının yanlış inanışları düzeltilmelidir. Bu nedenle, emzirme danışmanlığı dersi sağlık çalışanlarının mezuniyet öncesi ve sonrası mesleki eğitiminin bir parçası olmalıdır. Anahtar Kelimeler: Danışmanlık, ebelik, emzirme, eğitim, hemşirelik, mit. ABSTRACT Objective: The study aimed to examine the effect of the Breastfeeding Counseling Course on students' false beliefs about breastfeeding. Methods: The population of the semi-experimental study consisted of total 395 midwifery and nursing students who participated in the breastfeeding counseling course (participated in BCC = 244) and who did not (not participated BCC= 151). Data was collected with a questionnaire in which false beliefs about breastfeeding were questioned. The differences between the two groups were evaluated with chi-square and t tests. Result: Students who both participated and did not participate in EDD mostly confirmed the myth that “The reasons for insufficient milk production are fatigue (73.5%) and insufficient fluid and nutrient intake (94%)” by saying “I agree”. The average score of the students in the experimental group who stated “I disagree” with the false beliefs were 37.24±8.87 and the control group was 21.92±7.76. The differences between two groups were significant at (p<0.000). Conclusion: False beliefs about breastfeeding were widespread among students, and the breastfeeding counselling course was effective in reducing false beliefs about breastfeeding. In order to promote the best breastfeeding practices in the society, and to correct the taboos and myths, first of all, the taboos and myths of health professionals should be corrected. Therefore, breastfeeding counseling course should be a part of pre- and post-graduate vocational training of health workers. Key Words: Breastfeeding, counseling, education, midwifery, myth, nursing.