Dokuz Eylül Üniversitesi İnternlerinin Halk Sağlığı Rotasyon Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi


Seven F., Balaban M., Yıldırım Üstüner B., Şimşek Keskin H., Kılıç B.

3. Uluslararası 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.1113-1114

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1113-1114
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF) Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nın intern hekim eğitim programı 8 haftadan oluşmaktadır. İntern hekimlerden İlçe Sağlık Müdürlüğü (İSM) çalışmaları üzerinden hekimlerin toplumsal sorumluluklarını nasıl yerine getireceğini ve bölge sağlık yönetiminin temel noktalarını öğrenmeleri beklenmektedir. Bu çalışmanın amacı DEÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2011-2019 yılları arasında öğrenim gören intern hekimlerin geri bildirimlerinin ve buna etki eden faktörlerin saptanmasıdır.

GEREÇ VE YÖNTEM:

Bu çalışma kesitsel-analitik tipte bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini 2011-2019 yılları arasında doldurulan 1453 adet geri bildirim formu oluşturmaktadır. Örnek seçimi yapılmamış olup tüm geri bildirim formları değerlendirilmiştir. Formlarda ilçe sağlık müdürlüğü çalışmaları, kuramsal sunumlar, uygulamalar, geziler ve eğiticiler başlıkları altında 47 öğrenim hedefine ulaşma sorgulanarak 1’den 5’e kadar puan verilmiştir. 1 hiçbir düzeyde ulaşılamadı, 2 yeterince ulaşılamadı, 3 kısmen ulaşıldı, 4 büyük oranda ulaşıldı, 5 tam olarak ulaşıldı anlamına gelmektedir. Veriler aritmetik ortalama ve standart sapma değerleriyle sunulmuştur. Halk sağlığı genel değerlendirme puanlarının yıllara göre karşılaştırılmasında ise tek yönlü ANOVA testi ve post hoc test olarak Dunnett testi yapılmıştır. Analizlerde SPSS 22.0 kullanılmıştır. Araştırma daha önce eğitimler sırasında geri bildirim vermeyi kabul eden intern doktorların doldurduğu veri formları üzerinden yapıldığı için analiz aşamasında ayrıca etik kurul onayı alınmasına gerek görülmemiştir. Ancak katılımcıların bilgilendirilmesi, onam alınması, gizlilik vb araştırma etiği ile ilgili tüm kurallara uyulmuştur.

BULGULAR:

Geri bildirim puanlarında en yüksek ortalamalar İzmir Tabip Odası gezisi 4.28±1.1, danışman öğretim üyesi 4.25±1.0, danışman araştırma görevlisi 4.19±1.1, eğitimden sorumlu ilçe sağlık müdürlüğü hekimi 4.12 ±1.1, 112 Merkezi rotasyonu 4.12±1.0 ve sigara bırakana yaklaşım dersi 4.04±1.0 puan almıştır. Araştırma planlama 3.95±1.0, TOYS bölge sağlık yönetimi kursu 3.93±1.0, topluma yönelik eğitim çalışmalarına katılmak 3.41±1.28, SPSS programını öğrenmek 3.82±1.2 bulunmuştur. Halk sağlığı uygulamalarında en düşük puanları aşı yapılmasını izlemek 3.16±1.3, çevre sağlığı gezisi 3.10±0.9 ve bakteriyolojik su örneği almak 3.06±1.4 almıştır. Halk sağlığı genel değerlendirme puanları ise 2011-2012 yılları için 4.14±0.7, 2012-2013 yılı için 3.93±0.9, 2013-2014 için 3.79±1.0, 2014-2015 için 3.34±1.2, 2015-2016 için 3.78±0.9, 2016-2017 için 3.71±0.9, 2017-2018 için 3.73±0.9 ve 2018-2019 yılları için 3.87±0.9 olarak bulunmuştur. Halk sağlığı genel değerlendirme puanının en düşük olduğu yıl 2014-2015 eğitim dönemidir. En yüksek puan alınan 2011-2012 eğitim yılı ile 2014-2015 karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmıştır (p<0.001). 2011-2012 eğitim yılı ile son dönem olan 2018-2019 yılları karşılaştırıldığında ise ortalama puanda düşüş olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p=0.10). Diğer değişkenler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmanın sınırlılıkları kesitsel olması nedeniyle neden-sonuç ilişkisinin tam olarak gösterilememesi, toplam öğrenci sayısının bilinmemesi nedeniyle ulaşılma oranının hesaplanamaması ve geri bildirim formunda cinsiyet ve çalışılan İSM’nin olmaması nedeniyle ek analizler yapılamamasıdır.

SONUÇ VE ÖNERİLER:

İntern hekimlerin yapmış olduğu geri bildirimler incelendiğinde İSM’de görmeleri gereken aşı yapılmasını izlemek, bakteriyolojik su örneği almak gibi beceriler daha düşük puan almıştır. İSM’yle görüşerek bu uygulamalar yeniden yapılandırılmalıdır. Halk sağlığı genel değerlendirme puanlarındaki düşüşün sebebi intern sayısının her yıl düzenli olarak artışı, Sağlık Bakanlığı örgütlenmesinin hızla değişmesi, İSM’lerdeki fiziksel koşulların olumsuzluğu olabilir. 2014-2015 yılından sonra uygulama yapılan İSM ve danışman sayısının arttırılması ve sağlık örgütlenmesiyle ilgili yeni derslerin eklenmesiyle geri bildirimlerin kısmen iyileştirilmesi sağlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: İntern Eğitimi, Halk Sağlığı, Tıp Eğitimi