Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Stres Düzeyi ve Yaşam Doyumu ile İlişkili Etmenlerin Belirlenmesi


Daylak L., Açıkgöz A.

SHMYO II. Ulusal Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 May 2022, no.2, pp.27

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.27
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş-Amaç: Stres insanın fiziksel ve ruhsal yaşamını olumsuz etkilediği gibi, uzun süre strese maruz kalmak bireyde bazı sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Stres bireylerin yaşam kalitesini dolayısıyla yaşam doyumunu da etkilemektedir. Çünkü yaşam doyumu bireyin yaşam kalitesini kendisinin belirlemiş olduğu kriterlere göre değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu (SHMYO) öğrencilerinin stres düzeyi ve yaşam doyumu ile ilişkili etmenlerin belirlenmesidir. Gereç-Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu araştırmanın evreni Dokuz Eylül Üniversitesi SHMYO öğrencilerinden oluşmaktadır. Veriler, literatürden yararlanarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş olan sosyodemografik özelliklerden oluşan bir anket, Algılanan Stres Ölçeği-10 (ASÖ-10) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ) ile toplanmıştır. Anketler araştırmacıların gözetiminde teorik ders öncesi dağıtılarak katılımcı öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Bulgular: Araştırmaya 305 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20.3±1,4‟tür. Araştırma grubunun ASÖ-10 puan ortalaması 21.9±5.7, YDÖ puan ortalaması ise 11.8±4.4‟tür. Çocukluğunda en uzun süre ilde yaşayan öğrenciler tarafından algılanan stres düzeyi köyde yaşayanlardan anlamlı olarak daha yüksektir (p=0.005). Gelirinin giderini karşılamadığını belirten öğrencilerin YDÖ puanı diğer gruplardan anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur (p<0.001). Anne-babasının birlikte yaşadığını belirten öğrencilerin ailesi ayrı ya da ölmüş olan öğrencilerden YDÖ puanı anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). ASÖ-10 toplam puanı ile YDÖ toplam puanı arasında negatif yönde zayıf düzeyde çok anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.001). Öğrencilerin stres düzeyleri arttıkça yaşam doyumunun azaldığı görülmüştür. Sonuç: Şehirde yaşayan öğrencilerin stresinin daha fazla olduğu, giderini karşılayamayan öğrencilerin yaşam doyumunun daha düşük olduğu görülmüştür. Bu sonuçlar öğrencilerin psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözümüne yönelik yapılan girişimlerin öğrencilerin stres ve yaşam doyumuna da pozitif etkisinin olabileceğini ortaya koymuştur.