COVID-19 Hastalarında Spontan Pneumotoraks ve Spontan Pneumomediastinum Olgularının Araştırılması


Creative Commons License

Öner Ö., Yakar M. N., Ergün B., Öztürk M. C., Ergan B., Gökmen A. N.

21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2022, vol.1, no.35, pp.49-50

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.49-50
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yoğun bakım ünitesine (YBÜ) yatış gerektiren COVID-19 hastalarında gelişen spontan pnömotoraks (SPX) ve spontan pnömomediastinum (SPM) olgularını vurgulamak ve olası predispozan risk faktörlerini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: 20 Mart-17Aralık 2020 tarihleri arasında YBÜ’ye kabul edilen COVID-19 hastalarının verileri hastane kayıtlarından retrospektif olarak tarandı. Çalışmaya tanısı laboratuvar olarak doğrulanmış ve SPX, SPM gelişen COVID-19 hastaları dahil edildi. Hastaların demografik verileri, radyolojik görüntülemeleri, laboratuvar incelemeleri, klinik yönetimleri, kültür sonuçları ve mortalite oranları araştırıldı

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 305 hastanın 30’un da SPX ve SPM tespit edildi. Olguların medyan yaşı 70 (IQR, 62-78) olarak bulundu. Erkek hasta sayısı 20 (%66,7, medyan yaş, 66,7) ve kadın hasta sayısı 10 (%33,3) olarak tespit edildi. Hastalarda en çok görülen komorbiditeler ise sırasıyla hipertansiyon 16 (%53,3), diabetes mellitus 10 (%33,3) ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı 5’dir (%16). Olguların COVID-19 açısından BT değerlendirmeleri, tipik 25 (%83,3), atipik 3 (%10) ve belirsiz 1 (%3,3) olarak değerlendirilmiştir. Trakeal aspirat kültürlerinde ise, Acinetobacter baumannii 10 (%43,3), Klebsiella pneumoniae 5 (%16,7) ve Pseudomanas auroginosa 2 (%6,7) üremesi olmuştur. Hastaların 25’inde (%83,3) septik şok tespit edilmiştir. Vasopressör ihtiyacı 25 (%83,3) hastada gelişmiştir. Hastalardan 26’sının (%86,7) entübe edilip invaziv mekanik ventilasyonla takip edildiği, entübasyon öncesi 12’sine (%40) yüksek akımlı nasal kanülle ve 22’sine de (%20) non-invaziv mekanik ventilasyonla tedavi uygulandığı tespit edildi. Ortalama YBÜ yatış süresi 12±7 ve ortalama hastanede yatış süresi ise 16±12 gün olarak bulunmuştur. Takip edilen hastaların 28 günlük mortalitesi %86,7 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: COVID-19 hastalarında yüksek barotravma oranları, invaziv ve non-invaziv mekanik SPX ve SPM için risk faktörüdür. Her iki klinik durum da mortalite için bir risk faktörüdür. Barotravma risk faktörlerinin iyi bilinmesi ve akciğer koruyucu ventilasyon paremetrelerinin geliştirilmesi bu klinik durumu yönetmeyi kolaylaştırabilir. SPX ve SPM, için klinisyenlerin farkındalığını artıracak, tahmin ettirici risk faktörlerini ve laboratuvar verilerini öngören daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pnömonisi, yoğun bakım ünitesi, spontan pnömotoraks, spontan pnömomediastinum