Uzaktan Eğitimle Yürütülen Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Dersi Öğrencilerinin Siber Aylaklık ve Dijital Bağımlılık Düzeylerinin Ders Başarısına Etkisi


Creative Commons License

Bilik Ö., Vural F., Özer Özlü N. G.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.89-101, 2024 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Özet: Bu araştırma, uzaktan eğitimle yürütülen cerrahi hastalıkları hemşireliği dersinde öğrencilerin siber aylaklık ve dijital bağımlılık düzeylerinin ders başarısına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Kesitsel ve korelasyonel türde olan bu araştırmanın örneklemini hemşirelik fakültesi ikinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında “siber aylaklık ölçeği” ve “dijital bağımlılık ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin yaş ortalaması 20,98 ± 1,50, %58,5’i kadın ve %51,7’sinde orta dereceli internet kullanım becerisi olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin siber aylaklık puan ortalaması 61,30 ± 26,58, dijital bağımlılık puan ortalaması 64,13 ± 13,08 ve teorik ders başarı puan ortalaması 73,91 ± 12,27 olarak belirlenmiştir. Siber aylaklık alt boyutu oyun-bahis sitelerini kullanma ve dijital bağımlılık alt boyutu aşırı kullanma ile ders başarı puan ortalaması arasında çok zayıf düzeyde, negatif yönlü ilişki saptanmıştır. Ders sırasında internet kullanımı, internet ilgisinin, fakülteye isteyerek gelmenin ve cinsiyetin siber aylaklık ve dijital bağımlılık düzeylerini etkilediği bulundu. Sonuç olarak, öğrencilerin siber aylaklık ve dijital bağımlılık düzeylerinin orta olduğu ve ders başarısını olumsuz etkilediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Siber Aylaklık, Dijital Bağımlılık, Öğrenci, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği.