Türkiye’de Covid-19 Pandemisi Sırasında Yaşlı Bireylerin Yalnızlığı ve İlişkili Faktörler


Creative Commons License

Şahan A. G., Açıkgöz A., Yörük S., Güler D.

E - Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BSBD), vol.12, no.3, pp.603-610, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada COVID-19 pandemisi sırasında evde yaşayan 65 yaş ve üstü bireylerdeki yalnızlık algısı ve bunu etkileyen faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu araştırmanın verileri Türkiye’nin Sakarya İlinde yaşayan, tabakalı örnekleme yöntemi ile belirlenen 1093 yaşlı bireyden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Veri Kayıt Formu ve Yaşlılar İçin Yalnızlık Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda evli olmayanların, kentsel alanda yaşayanların, eğitim düzeyi düşük olanların, geliri giderine eşit veya az olanların, sosyal güvencesi olmayanların, eşi ile yaşayanların kronik hastalığı olanların COVID-19 tanısı alanların, genel sağlık algısı çok iyi/iyi olanlar ile hobisi olanların toplam yalnızlık düzeyleri karşılaştırıldıkları gruplara oranla anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sonuç: Araştırma sonucunda, yalnızlığın yaşlılar için önemli bir risk faktörü olduğu belirlenmiş, katılımcıların medeni durumu, ikamet ettiği yer, eğitim, çalışma ve gelir durumu, birlikte yaşadığı kişiler, genel sağlık algısı, hobi varlığının yalnızlık duygusunda etkili olduğu saptanmıştır.