Homa Dalyanı bivalve türlerindeki (Mytilus galloprovincialis ve Tapes decussatus) ağır metal ve pestisit seviyelerinin mevsimsel olarak belirlenmesi enzimatik tepki ve sağlık risklerinin değerlendirilmesi


Suzer E. (Executive), Kontaş A., Altay O., Darılmaz E., Alyürük H.

TUBITAK Project, 2014 - 2016

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2014
  • End Date: May 2016

Project Abstract


Bu proje kapsamında Homa Dalyanı’nda dağılım gösteren bivalve türlerinden kara midye (Mytilus galloprovincialis) ve akivades (Tapes decussatus) kas ve hepatopankreas dokularında ağır metal ve pestisit seviyeleri mevsimsel olarak araştırılmıştır. Kirleticilerin varlığını ve etkilerinı belirleyebilmek amacıyla bivalvelerde biyoişaretçi enzim (SOD -superoksit dismutaz, CAT-katalaz, GPx-glutatiyonperoksidaz ve AChE-asetilkolinestreraz) aktivitelerinin saptanmasıyla, ağır metal ve pestisitlere karşı organizmaların verdiği biyolojik tepkiler değerlendirilmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen enzim aktiviteleri, ağır metal ve pestisit seviyelerinin bir arada olduğu mevsimsel bir veri setinin ortaya konularak ileride yapılacak olan çalışmalara temel oluşturabilmesi amaçlanmıştır. Proje TÜBİTAK 3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı çerçevesinde Kurum desteği alınarak gerçekleştirilmiştir.