Sıçanlarda Oluşturulan Astım Modelinde Plasenta Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Akciğer Histolojisine ve Th2 Aracılıklı İnflamasyona Moleküler Düzeydeki Etkileri


Creative Commons License

Cilaker Mıçılı S. (Executive), Karaman M., Bağrıyanık H. A., Çağlayan Sözmen Ş. (Executive)

TUBITAK Project, 2013 - 2015

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: October 2013
  • End Date: October 2015

Project Abstract

Astım geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu,havayolu inflamasyonu, yeniden yapılanma ile karakterize kronik bir hastalıktır. Mevcut tedaviler astımda etkili olmasına rağmen, ciddi yan etkileri olabilir. Astımda yeni tedavi alternatiflerine gereksinim vardır. Mezenkimal kök hücrelerin çeşitli inflamatuar hastalıklarda tedavi modalitesi olarak ortaya çıkmaktadır. Kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücreler (MKH) astım tedavisinde çalışılmış ve anti-inflamatuar etkileri olduğu gösterilmiştir.Bununla birlikte insanlarda kemik iliğinden kök hücre eldesi için prosedürler ağrılı olabilmekte ve işlem sonrası düşük sayıda MKH elde edilebilmektedir. Plasenta-kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin (P-MKH) kolay elde edilmesi, daha çok hücrenin sağlam kalabilmesi, plasentanın erken embriyolojik özelliğinden dolayı daha iyi olabilen kök hücre potensiyali gibi bazı üstün özellikleri bulunmaktadır. Bu çalışmada sıçanlarda astım modeli oluştururuldu ve P-MKH?nin akciğer histopatolojisi, bronkoalveolar lavaj ve akciğer dokusunda real time PCR ile sitokin ve transkripsiyon faktör seviyeleri , akciğer ve dalak dokusunda lenfosit alt tipleri, serumda OVA spesifik IgE değerlendirildi. 34 sıçan 4 gruba ayrıldı; Grup 1(kontrol grup, n=7), Grup 2 (ovalbumin ile indüklenen astım, n=7), Grup 3 (ovalbumin ile indüklenen astım+P-MSC (intraperitoneal olarak 5x106 hücre/sıçan, n=10) ve Grup 4 (sadece P-MKH (intraperitoneal olarak 5x106 hücre/sıçan, n=10). Havayollarının bazal membran, epitel, subepitelyal düz kas kalınlığı, goblet ve mast hücre sayıları ve P-MKH göçü ışık , elektron ve konfakal mikroskopla değerlendirildi.Grup 3?de tüm erken histopatolojik değişikliklerde grup 2?yle karşılaştırıldığında önemli derecede düzelme olduğu görüldü. Konfokal mikroskopide Grup 4?ün akciğer dokularında anlamlı miktarda PMKH görülmezken Grup 3 de önemli miktarda MKH olduğu görüldü. Akciğer dokularının SMA (süz kas antijeni) ve PCNA (prolifere olan hücre nükleer antijeni) immunohistokimyasal olarak boyanması kök hücre tedavisi alan grubun tedavi almayan gruba göre düşük immunskoru olduğunu gösterdi. P-MKH tedavisinin STAT-6 ekspresyonunu azalttğı, Foxp3 ve interferongama (IFN-gamma) ekspresyonunu arttırdığı görüldü. Bu çalışmanın sonuçları P-MKH ?nin sıçanlarda oluşturulan astım modelinde akciğer dokusuna göç ettiğini, kronik histopatolojik değişiklikleri ve yeniden yapılanmayı düzelttiğini, sitokin ve transkripsiyon faktörlerini düzenleyerek immunmodulatuar etkileri olduğunu göstermiştir