EXAMINATION OF BALLAST WATER MANAGEMENT DEFICIENCIES IN MEDITERRANEAN MEMORANDUM INSPECTIONS: TURKISH PORTS APPLICATION


Sevgili C., Arslan E., Kundakçı B.

İstilacı Yabancı Türlerle Mücadelede Balast Suyu ve Biyofouling Yönetimi Uluslararası Sempozyumu, Antalya, Turkey, 28 - 30 November 2023

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Port State Control (PSC) is one of the most important practices that ensure sustainability of safety, security and environmental management of ships. With the entry into force of Ballast Water Management in 2017, minimum standards regarding ballast water management began to be evaluated in the main deficiency area of "pollution prevention". The purpose of this research is to examine the ships that were inspected in Turkish ports and were found to be deficient under the title "prevention of pollution (ballast water management)" within the scope of the Mediterranean Memorandum between 01.10.2017 and 01.10.2023. As research methods, statistical analyzes were conducted by using Chi-square, ANOVA, and Association Rule Mining. According to the descriptive statistics obtained, deficiencies in the scope of ballast water management were detected in 200 ship inspections. A total of 210 deficiencies related to ballast water management were detected in these inspections and the most frequently identified sub-deficiency areas were "ballast water record book" (n=136) and "ballast water management plan" (n=49). As a result of chi-square analysis, significant relationships between the age of the ships and the number of deficiencies (sig=.001), the classification society and the geographical regions where the ports are located (sig=.001), the classification society and the inspection type (sig=.002), the ship type and the geographical region (sig=.028), the ship type and the age of the ships (sig=.001) were found. The deficiency of 48 of the 82 ships that are not members of the International Association of Classification Societies (IACS) was detected in the ports in the Marmara Region. In addition, a total of 19 ships were detected from "ballast water management" deficiency in the "initial" inspection, and classification society of 18 of them were found to be IACS members. It was found that most of the detected 53 bulk carriers were in Mediterranean ports (n=23), while 47 of the 106 general cargo ships were in Marmara ports. Additionally, it was observed that Marmara ports also came to the forefront in container (n=11) and tanker (n=9) ships. When the relationship between the type of ships and their ages was examined, it was determined that only 5 of the 106 general cargo ships were 12 years old and under. A significant difference was found between the average number of deficiencies of ships by region (sig=.019). Accordingly, it was observed that the Aegean Region ports (mean=6.02) had a lower deficiency average than the Marmara (mean=9.24) and Mediterranean (mean=10.69) ports (sig=.034; sig=.013).

In the second stage of the research, Association Rule Mining was applied for the data of the ships in which port state control was carried out in Turkish ports and found deficiencies related to ballast water management. Association Rule Mining, a descriptive method of data mining, is one of the frequently used methods to reveal hidden and undiscovered relationships in data. In the application phase of Association Rule Mining, the Apriori Algorithm was used. Support and confidence values for the analysis were set as 25% and 75% respectively, and according to these threshold values, a total of 73 association rules were formed. When the association rules were examined, it was determined that the antecedent and consequent parts of the first ten rules with the highest support value occurred between ship age, ship size, and inspection type. It was found that the variable categories that formed the rules are “ship over 12 years old”, “ship between 500-24999 GRT” and “more detailed inspection”. It has been determined that the minimum support value of these ten rules is 60% and the minimum confidence value is over 80%. In addition, "general cargo/multi-purpose" ship type has become one of the prominent variables in other association rules with high support value. When analyzed in terms of item sets, it was determined that the association rules consisted of rules with a maximum of 5-item sets. It is thought that the results of the research will be useful for the Turkish port state authority to help detect the ships that may have deficiencies in ballast water management of the ships arriving at Turkish ports, and for the ship owners/operators whose ships call at Turkish ports to predict in which areas their ships may have deficiencies in ballast water management and to take measures in this direction.

Liman Devleti Denetimi (Port State Control-PSC) gemilerin emniyet, güvenlik ve çevre yönetiminin sürdürülebilir olmasını sağlayan en önemli uygulamalardan birisidir. Balast Suyu Yönetimi’nin 2017 yılında yürürlüğe girmesiyle birlikte balast suyu yönetimi ile ilgili asgari standartlar “kirliliğin önlemesi” ana eksiklik alanında değerlendirilmeye başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, 01.10.2017-01.10.2023 tarihleri arasında Akdeniz Memorandumu kapsamında Türk limanlarında denetime tabi tutulup “kirliliğin önlenmesi (balast suyu yönetimi)” başlığı ile eksiklik tespit edilmiş gemilerin incelenmesidir. Araştırma yöntemi olarak, Ki-kare, ANOVA ve Birliktelik Kuralı Madenciliği kullanılarak istatistiksel analizler yapılmıştır. Elde edilen tanımlayıcı istatistiklere göre 200 gemi denetiminde balast suyu yönetimi kapsamında eksiklikler tespit edilmiştir. Bu denetimlerde balast suyu yönetimi ile ilgili toplam 210 eksiklik tespit edilmekle birlikte en fazla tespit edilen alt eksiklik alanları ise “balast suyu kayıt defteri” (n=136) ve “balast suyu yönetimi planı” (n=49) olmuştur. Ki-kare analizi sonucunda gemilerin yaşı ile eksiklik sayıları (sig=.001), klas kuruluşu ile limanların bulunduğu coğrafi bölgeler (sig=.001), klas kuruluşu ile denetim tipi (sig=.002), gemi tipi ile coğrafi bölge (sig=.028), gemi tipi ile yaş (sig=.001) değişkenleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Klas kuruluşu, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (International Association of Classification Societies-IACS) üyesi olmayan 82 geminin 48’inin eksikliği Marmara Bölgesi’ndeki limanlarda tespit edilmiştir. Ayrıca toplamda 19 tane geminin “başlangıç (initial)” denetim tipinde “balast suyu yönetimi” eksiliği tespit edilirken bunların 18’inin klas kuruluşu IACS üyesi olduğu görülmüştür. Tespit edilen 53 dökme yük gemisinin en fazla olarak Akdeniz limanlarında (n=23), 106 genel kargo yük gemisinin ise 47 tanesinin Marmara limanlarında olduğu bulunmuştur. Ayrıca, konteyner (n=11) ve tanker (n=9) gemilerinde de Marmara limanları ön plana çıktığı görülmüştür. Gemilerin tipi ile yaşları arasındaki ilişki incelendiğinde 106 genel yük gemisinin sadece 5 tanesinin 12 yaş ve altı olduğu tespit edilmiştir. Gemilerin bölgelere göre eksiklik sayıları ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (sig=.019). Buna göre Ege Bölgesi limanlarının (ort=6.02), Marmara (ort=9.24) ve Akdeniz (ort=10.69) limanlarına göre daha az eksiklik ortalamasına sahip olduğu görülmüştür (sig=.034; sig=.013).

Araştırmanın ikinci aşamasında ise Türk limanlarında liman devleti denetimi uygulanan ve balast suyu yönetimi ile ilgili eksiklik görülen gemilere ait veriler için Birliktelik Kuralı Madenciliği uygulaması yapılmıştır. Veri madenciliğinin tanımlayıcı yöntemlerinden olan Birliktelik Kuralı Madenciliği veri içerisindeki gizli ve keşfedilmemiş ilişkilerin ortaya çıkarılması için oldukça sık kullanılan yöntemlerden birisidir. Birliktelik Kuralı Madenciliği uygulama aşamasında ise Apriori Algoritması kullanılmıştır. Analiz için destek ve güven değerleri sırasıyla %25 ve %75 olarak belirlenmiş olup, bu eşik değerlere göre toplam 73 birliktelik kuralı oluşmuştur. Birliktelik kuralları incelendiğinde en yüksek destek değerine sahip ilk on kuralın öncül ve soncul bölümlerinin gemi yaşı, gemi büyüklüğü ve denetim türü arasında oluştuğu tespit edilmiştir. Kuralları oluşturan değişken kategorilerinin “12 yaş üstündeki gemi”, “500-24999 GRT arası büyüklükteki gemi” ve “daha detaylı denetim” olduğu bulunmuştur. Bu on kuralın minimum destek değeri %60 ve minimum güven değeri ise %80’in üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, destek değeri yüksek olan diğer birliktelik kurallarında “genel yük/çok amaçlı” gemi tipi de öne çıkan değişkenlerden birisi olmuştur. Öğe kümeleri açısından incelendiğinde ise birliktelik kurallarının maksimum 5-öğe kümeli kurallardan meydana geldiği belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarının Türkiye liman devleti otoritesi için Türk limanlarına gelen gemilerin balast suyu yönetimi ile ilgili eksikliği olabilecek gemileri tespit etmede yardımcı olması, Türk limanlarına uğrak yapan gemi sahibi/operatörleri için ise gemilerinin hangi alanlarda balast suyu yönetimi ile ilgili eksiklikleri olabileceğini öngörme ve bu yönde tedbirler alabilmeleri açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.